РОЛЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ Цимбалюк С. О.
д-р. екон. наук, професор кафедри управління персоналом та економіки праці,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
NEW CHALLENGES FOR ICT SKILLS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA Anastasia Stefanita
Researcher, Responsible for International Relations
Information Society Development Institute
Chisinau, Republic of Moldova
ДО ФОРМУВАННЯ НОВОГО ВЕКТОРА СОЦІАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ Колот А. М., д-р екон. наук, професор,
проректор з науково-педагогічної роботи
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
РОЗБАЛАНСОВАНІСТЬ У СФЕРІ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Карпенко Н.В.
ст.викладач ОНЕУ
ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Є.О.Іваненко
Аспірант, Науково-дослідний економічний інститут
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Василик А.В.,
канд. екон. наук, доцент,
кафедра управління персоналом та економіки праці,
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ Свідерська Інна Миколаївна
к.е.н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Г.С. Лопушняк
професор,  д.е.н., професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Аль Мутлак Елаян
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Красноармійськ
ВПЛИВ МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ВИЩОЇ  ОСВІТИ Рибчанська Х.В.
аспірант Львівського національного аграрного університету
ТИПІЗАЦІЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ Руденко О.М.
аспірантка кафедри управління персоналом
та економіки праці
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана»
м. Київ, Україна
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Кучер А. В., канд. пед. наук, член-кореспондент Академії економічних наук України, завідувач сектора економічних досліджень, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»
ДО МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Ланченко Є.О.
к.е.н., доцент Чорна Наталія Юріївна
Бондар Л.С.,студент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця, Україна
CУЧАСНИЙ СТАН БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ к.е.н., доцент Чорна Наталія Юріївна
Бондар Л.С.,студент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця, Україна
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЕФЕКТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ПРОФСПІЛКОВОГО ЧЛЕНСТВА Олійник О.О,
канд. екон. наук, старший викладач,
Національний університет водного господарства та природокористування
СУЧАСНІ ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ Кудлай В.Г.,
канд. екон. наук, доцент кафедри економіки агропромислових формувань Державний вищий   навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» , м.Київ.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС» Бугайчук Н. В.
аспірант,
Львівська комерційна академія,
м. Львів, УкраїнаКачмар Н.Я.
аспірант,
Львівська комерційна академія,
м. Львів, Україна
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ  ВИРОБНИЦТВ НА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВУ СФЕРУ Солод М.А., канд. екон. наук,
старший науковий співробітник ІЕП НАН України
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ к.е.н., доцент Чорна Наталія Юріївна
Бондар Л.С.,студент
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
м.Вінниця, Україна
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА УГОДА – СУЧАСНИЙ ВИКЛИК У СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІЙ СФЕРІ Мітрашевська О.В.,
аспірантка, кафедра управління персоналом та економіки праці,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»Малихін О.В.,
завідувач науково-дослідного cектору проблем підвищення класифікації Державної установи Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (далі ДУ «ННДІПБОП»)
ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ Федірко Н.В.
к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»

 

 

NEW CHALLENGES FOR ICT SKILLS IN THE
REPUBLIC OF MOLDOVA

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Навигация по записям