НАСЛІДКИ  ГАЛУЗЕВОГО КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ Ільєнко А.В.,
асистент кафедри економіки праці та управління персоналом ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ –
ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Дьякон Валентина,
доцент, Институтинформационных систем и менеджмента (ISMA), Латвия, г. Рига
ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТА ПЕРСОНАЛОМ НА ЗАВЕРШАЛЬНІЙ СТАДІЇ СПАДУ ЇЇ «ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ Даниленко О.А.
канд.екон.наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ КРИЗИ Дмитрук С.М.,асистент кафедри
управління персоналом та економіки праці,
ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
ЯКІСНА ОЦІНКА УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ Базилюк Б. Г., доцент кафедри управління персоналом та економіки праці
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ Бриль І.В., канд. екон. наук.,с.н.с. ІЕП НАН України, м. КиївБрюховецький Я.С., аспірант,ІЕП НАН України, м. Київ
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ Хусаінов Р.В.викладач кафедри менеджменту і маркетингу,Київський національний лінгвістичний університет
ПОБУДОВА СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ТИПУ Багдасарова Д.Г.,здобувач, Донецький інститут ринку та соціальної політики
ФАКТОРНЕ НОРМУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ Данилевич Н.С.канд. тех. наук, , доцент кафедри управлінняперсоналом та економіки праціДВНЗ «Київський національнийекономічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ФІНАНСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ Самолюк Н.М., канд. екон. наук, доцент,Національний університет водного господарства та природокористування
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ Т. Н. Шкода,кандидат економічних наук, доцент кафедриуправління персоналом та економіки праці,ДВНЗ «Київський національний економічнийуніверситет імені Вадима Гетьмана»
ДІЛОВОДСТВО, ЯК СКЛАДОВА В ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ФАХІВЦЯ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Тітенко Л.А., старший викладач,кафедра управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ Дашкова Е.С., канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «ВГУ»
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ РОЗВИТКУ ТАЛАНТІВ Савченко В. А., д-р екон. наук,професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 
НАСЛІДКИ  ГАЛУЗЕВОГО КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Навигация по записям