РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА: КОЛИЧЕСВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ Петюх В.Н., к.э.н., профессор, профессор кафедры управления персоналом и экономики труда,
Щетинина Л.В., к.э.н., доцент, доцент кафедры управления персоналом и экономики труда,
ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»
ГІПОТЕЗА ПРО ЙМОВІРНІСТЬ ГІСТЕРЕЗИСУ ТА РОЛЬ ІНСАЙДЕРІВ У СФЕРАХ ЗАЙНЯТОСТІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ Колядич О.І., канд.екон.наук, доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,
Погорєлов С.Б., старший викладач, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ Михальченко Г.Г.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри економіки підприємств та менеджменту,
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут
Української інженерно-педагогічної академії
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФОРМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ Чакалова К.О., аспірант Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ВІКУ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ Нартюк О. В.аспірант кафедри управлінняперсоналом та економіки праціІнституту підготовки кадрів ДСЗУзаст. директора Дубенськогоміськрайонного центру зайнятостіРівненської області
ВРЕМЕННЫЕ МИГРАНТЫ С УКРАИНЫ В БЕЛАРУСИ
(Выполнено при поддержке гранта РГНФ-БРФФИ № Г15З-047)
Злотников А.Г.,
канд. экон. наук,
проф. каф. сферы услуг и статистики
Белорусского торгово-экономического
университета потребительской кооперации
Злотников А.А.,
канд. социол. наук,
доц.. каф. политологии и социологии
Гомельского государственного
Университета им. Фр. Скорины
РИНОК ПРАЦІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Черняєва О.В.канд. екон. наук, доцент кафедри економіки підприємств та менеджменту Навчально-науковий професіонально-педагогічний інститут Українська інженерно-педагогічна академія
УРІЗНОМАНІТНЕННЯ ФОРМ ЕФЕКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Штундер І.О.канд. екон. наук, доценткафедри економічної теоріїта конкурентної політикиКиївського національноготорговельно-економічногоуніверситету
ПЕРСПЕКТИВИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛАСНИХ МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРІВ ПРАЦІ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ В ПРОМИСЛОВОСТІ ЗА РОБІТНИЧИМИ ПРОФЕСІЯМИ Ткачук В.О., ст. викл.кафедра управління персоналом та економіки праціЖитомирський державний технологічний університет
ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РЕСТОРАНАХ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ (CATERING) Кирніс Н.І.,здобувач кафедри управління персоналом та економіки праці,ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ Й ЗАХИСТУ БЕЗРОБІТНІХ Чорна Н. Ю., к.е.н., доцентКудрик О.І., студентВінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Вінниця
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Сыроед Т.Н., канд. экон. наук, профессорШатовицкая Ю.С., ассистент,УО «Белорусский торгово-экономическийуниверситет потребительской кооперации»
СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ ЗАЙНЯТОСТІ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ПРАЦІ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ) Крапівіна Г.О.,к. держ.упр., доцент, здобувач докторського ступеняДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМУШЕНОЇ НЕПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ СУБ’ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН Мазур Н.О., канд. екон. наук, доцент, Національний університет водного господарства та природо-користування
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Дорохова Н.В., канд.экон. наук, доцент ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ Махсма М.Б.доцент, канд. екон.наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «Київський національний економичнийуніверситет ім. В. Гетьмана»
ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ РИНКУ ПРАЦІ УКРАЇНИ А.В. Смалійчук,асистент кафедриуправління персоналом та економіки праці,ДВНЗ «Київський національнийекономічний університетімені Вадима Гетьмана»

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Навигация по записям