Редакційна колегія

Голова редакційної колегії А. М. Колот — проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», директор Інституту соціально-трудових відносин ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, д-р екон. наук, проф.

Заступник голови редакційної колегії В. М. Петюхзаступник завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», канд. екон. наук, проф.

Відповідальні редактори  Т. Г. Кицак — доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», канд. екон. наук; А. В. Василик — доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», канд. екон. наук.

Редактор І. Савлук
Художник обкладинки Т. Зябліцева
Коректор М. Мизгаєва
Верстка А. Сінчук

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

 

Н. С. Власенко

радник голови Держкомстату України

В. Слюмскі

д-р філос. наук. Вища школа менеджерського підприємництва, м. Пряшів (Словаччина)

А. В. Василик

канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,

О. О. Герасименко

канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

О. А. Грішнова

д-р екон. наук, проф., КНУ імені Тараса Шевченка

О. А. Даниленко

канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

В. М. Данюк

канд. екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

М. Жуковскі

д-р екон. наук, проф., проректор з досліджень та міжнародних відносин Економічного університету м. Познань (Польща)

С. С. Сіройч

д-р. екон. наук, проф., Вища школа менеджерів, м. Легниця (Польща)

А. М.Колот

д-р екон. наук, проф., завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, проректор з науково-педагогічної роботи, директор Інституту соціально-трудових відносин ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Т. А. Костишина

д-р екон. наук, проф., завідувачка кафедри управління персоналом та економіки праці Полтавського університету економіки та торгівлі

Т. Г. Кицак

канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,

Е. М. Лібанова

д-р екон. наук., проф., акад. НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи

Л. С. Лісогор

д-р екон. наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Г.С. Лопушняк

д-р екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Ю.М. Маршавін

д-р екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Г. В. Назарова

д-р екон. наук, проф., Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця

О. Ф. Новікова

д-р екон. наук., проф., Інститут економіки промисловості

І. Л. Петрова

д-р екон. наук, проф., Університет економіки і права «КРОК»

В. М. Петюх

канд. екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

М. Д. Романюк

 

Р. Фортмюллер

д-р екон. наук, проф., Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника

проф., Віденський університет економіки і бізнесу (Австрія)

В. А. Савченко

д-р екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

У. Я. Садова

д-р екон. наук, старш. наук. співроб., завідувач відділу соціально-гумані­тарного розвитку регіону, Інститут регіональних досліджень НАН України

С. О.Цимбалюк

д-р екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Л. П. Червінська

д-р екон. наук, проф., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Л. МЧеренько

канд. екон. наук, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Л. В. Шаульська

д-р екон. наук, проф., Донецький національний університет

Л. В. Щетініна

канд. екон. наук, доц., ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *